Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Melioracija

Atsakingi asmenys:  

Rimantas Vaičiūnas

Vyriausiasis specialistas

  8 (345) 60363
  rimantas.vaiciunas@sakiai.lt

Vytautas Unguvaitis

Vyresnysis specialistas

  8 (345) 60363
vytautas.unguvaitis@sakiai.lt

Danutė Buteikienė

Vyresnioji specialistė

  8 (345) 60362
  danute.buteikiene@sakiai.lt

 

Parama žemės ūkio vandentvarkai

Nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. birželio 30 d. kviečiame teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo" : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ddaab101685911e99684a7f33a9827ac/asr

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu (8 345) 60363, (8 345) 60362.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ IR JŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ PROJEKTAVIMO

 

             Informuojame apie rengiamą projektą „Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių kadastro vietovės up. Ringupis ir jo statinių remonto techninis darbo projektas ”.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius.

Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius, mob.tel.  +370 6 311 2312.

Melioracijos statinių remonto darbai bus atliekami Daukantiškių kadastrinės vietovės up. Ringupis, kuris patenka arba ribojasi su sklypais, kurių individualūs Nr.: 841800010150; 440005490275; 440005490164; 440005309200; 440006643116; 841800010018; 440022802855; 841800010155; 841800010183; 440002393222; 440006223252; 440006206551; 440005831021; 440008908436; 440027799302; 440005983137; 440036034525; 440005983180; 440004561908; 440004561726; 440003094060; 440003726781; 440005983015; 440005982872; 440004692722; 440005715566; 440020483741; 440012087955; 440006421949; 440005715755; 841800010106; 440016335954; 440016336319; 841800010017.

            Informuojame apie rengiamą projektą „Šakių rajono savivaldybės Plokščių kadastro vietovės Vaiguvos up. baseino griovio V-2 ir jo statinių remonto techninis darbo projektas”.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius.

Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius, mob.tel.  +370 6 311 2312.

Melioracijos statinių remonto darbai bus atliekami Plokščių kadastrinės vietovės up. Vaiguva, kuris patenka arba ribojasi su sklypais, kurių individualūs Nr.: 440000691003; 847400040086; 440011488848; 847400040172; 440018174519; 847400040013; 440040573706; 440040573682; 847400040032; 847400040078; 847400040089.

           Informuojame apie rengiamą projektą „Šakių rajono savivaldybės Plokščių kadastro vietovės up. Vaiguva ir jo statinių remonto techninis darbo projektas”.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius.

Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10 (korpusas C), Vilnius, mob.tel.  +370 6 311 2312.

Melioracijos statinių remonto darbai bus atliekami Plokščių kadastrinės vietovės up. Vaiguva, kuris patenka arba ribojasi su sklypais, kurių individualūs Nr.: 847400040138; 440005328418; 440000691003; 847400040100; 847400040131; 440007101653; 440008523854; 440002506727; 440002556220; 440001204940; 847400040121; 847400040016; 440007126106; 847400040086; 440000691003; 440004934690; 440003616346; 440004936152.

Pertvarkymo darbus galima rasti susisiekus su projekto rengėjais. Arba puslapyje www.projektavimas.net.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teikiama parama žemės ūkio vandentvarkai

Nuo gegužės 2 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“.
 
Paraiškos priimamos iki liepos 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 23 634 348 Eur paramos lėšų. Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Remiama veikla
 
Remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.
Daugiau informacijos rasite ČIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  

Teisinė bazė:

2004 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.

 1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas.

1.1. Melioracijos statinių remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

prašymą remontui,

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),

- žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-271 ,,Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“

 2. Žemės savininkui nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo sausintuvų ir iki 12,5 cm skersmens rinktuvų, esančių kaip priklausinių) rekonstrukcija.

2.1. Melioracijos statinių naudotojų asociacijos gali teikti paraiškas paramai melioracijos statinių rekonstrukcijai gauti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“  

 3. Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje.

3.1. Žemės savininkai pateikia:

prašymą techninėms sąlygoms.

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),

- žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.283 "Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo"

 4. Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas.

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga-melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

4.1. Žemės savininkai pateikia:

prašymas techninėms sąlygoms.

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),

- žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją),

- teritorijų planavimo dokumento, nurodyto šių Taisyklių 10 punkte, kopija,

- savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kai melioruotoje žemėje

naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų

vertės ir atlyginimo sąlygų.

Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004 m. spalio 13 d. nutarimas Nr.1278 "Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklės"

 5. Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje.

5.1. Kai kūdros kasimo plotas ne didesnis kaip 300 m 2 (3 arai), žemės savininkai pateikia:

prašymas kūdrai kasti.doc

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),

- žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

 6. Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams.

6.1. Žemės savininkai ar naudotojai pateikia:

prašymas techniniams dokumentams.doc

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją),

- žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr.3D-228 "Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininko ir kitiems naudotojams taisyklių".

 7. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės.

7.1. Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės

priežiūros organizavimas

7.2. Privačių melioracijos statinių techninės priežiūros organizavimas

7.3. Melioracijos griovių, pylimų techninės reikalavimai

7.4. Melioracijos statinių grioviuose techninės priežiūros reikalavimai

7.5. Drenažo sistemų statinių techninės priežiūros reikalavimai

7.6. Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės

 priežiūros reikalavimai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr.3D-218 dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės" 

 8. Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

8.1. Melioracijos statinių ir sistemų naudojimas ir priežiūra

8.2. Melioracijos darbų finansavimas ir planavimas

8.3. Melioracijos statinių nurašymas

8.4. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazė

8.5. Kasmetinis melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimas (apžiūra)

8.6. Melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra,

8.7. Melioracijos sistemų apsauga.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo

9. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės.

9.1. Melioracijos statinių nuosavybė

9.2. Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos

statinių statyba, naudojimu ir apsauga

9.3. Melioracijos finansavimas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr.3D-186 "Dėl melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės"

 

Išsamesnę informaciją Jums suteiks Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus melioracijos specialistai.

Adresas: Bažnyčios g. 3, 71120 Šakiai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-23 08:45:17